CS 112
Ileana Streinu

myPoint: Exercise

Modify this code.